Książki

Autor: Gawor Piotr
Wydawnictwo: Politechnika Śląska

Niniejszy podręcznik dostosowany jest do prowadzonego na studiach 1 stopnia ^semestry VI i VII studiów niestacjonarnych zaocznych i semestry V i VI studiów stacjonarnych) wykładu z przedmiotu Sieci i urządzenia elektroenergetyczne w górnictwie dla studentów specjalności automatyka i energoelektryka w górnictwie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Stanowi on kontynuację podręcznika „Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych" [10]. Ze względu na to, że adresatami podręcznika są. w pierwszym rzędzie studenci studiów niestacjonarnych zaocznych, mający ograniczony kontakt z uczelnią podczas zjazdów, przyjęto założenie, że treść podręcznika powinna w znacznym stopniu korespondować z wykładanym materiałem. Powinno to ułatwić opanowanie podstawowej wiedzy przygotowującej do wykonywania zawodu inżyniera w swojej specjalności, a także przygotowanie się do egzaminu w warunkach ograniczonych możliwości prowadzenia notatek podczas wykładów.


W niniejszym podręczniku, nawiązującym do niedostępnych już książek prof. Władysława Gluzińskiego i prof. Floriana Krasuckiego [14, 15], zrezygnowano z zamieszczania fotografii, danych technicznych i szczegółowego opisu konkretnych urządzeń elektrycznych. Informacje tego rodzaju są powszechnie dostępne w materiałach reklamowych i dokumentacjach producentów, w tym również w Internecie. Uwzględniono je, w pewnym stopniu, w wykładzie prowadzonym w formie prezentacji z wykorzystaniem środków audiowizualnych (np. zdjęcia, animacje), co powinno zachęcić do studiowania literatury uzupełniającej.
Zakres podręcznika obejmuje praktycznie wszystkie zagadnienia związane z zasadami budowy i działania oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, stosowanych w zakładach górniczych, zwłaszcza podziemnych węgla kamiennego. Zawarto w nim również podstawy doboru elementów rozdzielnic, stacji transformatorowych oraz wyposażenia elektrycznego maszyn górniczych na podstawie obliczeń przedstawionych w pozycjach [10] i [12].
Niniejszy podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów I stopnia specjalności automatyka i energoelektryka w górnictwie. Mogą z niego korzystać również studenci innych specjalności, a także inżynierowie zatrudnieni w ruchu energomechanicznym zakładów górniczych.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA   
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ   

1. PODSTAWY BUDOWY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH   
1.1.    Części składowe urządzeń elektroenergetycznych i oddziaływania, na jakie narażone są w różnych warunkach i stanach pracy   
1.2.    Oddziaływania i wytrzymałość elektryczna   
1.2.1.    Napięcia długotrwałe   
1.2.2.    Przepięcia w sieciach kopalnianych   
1.2.3.    Rodzaje materiałów elektroizolacyjnych   
1.2.4.    Podstawowe właściwości wybranych materiałów elektroizolacyjnych   
1.2.5.    Napięcia probiercze i zasady koordynacji izolacji   
1.2.6.    Próby napięciowe i kontrola stanu izolacji w warunkach podziemi kopalń...
1.3.    Oddziaływania i wytrzymałość cieplna przewodów i urządzeń elektrycznych   
1.3.1.    Nagrzewanie się urządzeń elektrycznych   
1.3.2.    Wytrzymałości cieplne długotrwała i zwarciowa   
1.4.    Oddziaływania i wytrzymałość elektrodynamiczna przewodów i urządzeń elektroenergetycznych   
1.4.1.    Siły działające na elementy składowe urządzeń   
1.4.2.    Zasady oceny wytrzymałości elektrodynamicznej urządzeń i przewodów sztywnych   

2. ODDZIAŁYWANIA I ODPORNOŚĆ ŚRODOWISKOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH   
2.1.    Charakterystyka warunków środowiskowych i podział pomieszczeń   
2.2.    Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)   
2.3.    Zagrożenie wybuchowe od urządzeń elektrycznych   
2.3.1.    Wprowadzenie   
2.3.2.    Wymagania wspólne dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej   
2.3.3.    Urządzenia budowy wzmocnieniowej - Ex e I   
2.3.4.    Urządzenia w osłonie gazowej z nadciśnieniem - Ex p I   
2.3.5.    Urządzenia w osłonie piaskowej - Ex q I   
2.3.6.    Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną- Ex m I   
2.3.7.    Urządzenia w osłonie ognioszczelnej - Ex d I   
2.3.8.    Wykonanie iskrobezpieczne - Ex ia (ib) I   
2.4.    Dyrektywa nowego podejścia ATEX 100 A   
2.5.    Zasady gospodarowania urządzeniami budowy przeciwwybuchowej w zakładach górniczych   
2.5.1.    Uwagi ogólne   
2.5.2.    Zasady organizacji gospodarowaniem i użytkowaniem urządzeń przeciwwybuchowych   
2.5.3.    Zasady ewidencji urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
2.5.4.    Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
2.5.5.    Naprawy urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej   
2.5.6.    Okresowa kontrola urządzeń budowy przeciwwybuchowej   

3.    ŁĄCZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE   
3.1.    Klasyfikacja łączników i ich podstawowe właściwości   
3.2.    Przegląd zjawisk zachodzących podczas różnych rodzajów pracy łączników zestykowych   
3.2.1.    Rodzaje pracy łączników elektroenergetycznych   
3.2.2.    Praca złączeniowa   
3.2.3.    Praca przepustowa   
3.2.4.    Praca wyłączeniowa   
3.2.4.1.    Łuk elektryczny łączeniowy i jego właściwości   
3.2.4.2.    Sposoby gaszenia łuku elektrycznego   
3.2.5.    Praca łączeniowa   
3.3.    Odłączniki, ich zastosowanie, budowa i dobór   
3.4.    Rozłączniki stosowane w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych i ich dobo
3.4.1.    Rozłączniki izolacyjne   
3.4.2.    Styczniki   
3.5.    Wyłączniki   
3.5.1.    Podział i elementy składowe   
3.5.2.    Przebiegi napięć i prądów oraz charakterystyczne czasy podczas pracy wyłączeniowej   
3.5.3.    Wyłączniki niskonapięciowe   
3.5.4.    Wyłączniki średniego napięcia   
3.5.5.    Układy wyzwalania wyłączników   
3.5.6.    Parametry znamionowe i zasady doboru wyłączników   
3.6.    Bezpieczniki topikowe   
3.6.1.    Podział, budowa i podstawy działania bezpieczników topikowych   
3.6.2.    Charakterystyki bezpieczników topikowych   
3.6.3.    Zasady doboru bezpieczników   
3.6.3.1.    Dobór bezpieczników średniego napięcia   
3.6.3.2.    Parametry znamionowe bezpieczników niskonapięciowych i ich dobór w instalacjach zasilających maszyny górnicze   

4.    PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE   
4.1.    Wiadomości podstawowe   
4.2.    Rodzaje przekładników prądowych i oznaczenia zacisków   
4.3.    Układy połączeń przekładników prądowych   
4.4.    Parametry znamionowe i dobór przekładników prądowych   

5.    PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE   
5.1.    Wiadomości podstawowe   
5.2.    Parametry znamionowe i dobór przekładników napięciowych   

6.    ZABEZPIECZENIA ELEKTROENERGETYCZNE   
6.1.    Wiadomości ogólne   
6.2.    Przekaźniki zabezpieczeniowe pomiarowe   
6.3.    Zakłócenia i rodzaje zabezpieczeń stosowanych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych   
6.4.    Zabezpieczenia linii kablowych SN   
6.5.    Zabezpieczenia silników indukcyjnych SN   
6.6.    Zabezpieczenia transformatorów w przewoźnych stacjach transformatorowych
6.7.    Zabezpieczenia sieci i silników niskonapięciowych   

7.    ROZDZIELNICE KOPALNIANE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA   
7.1.    Rodzaje rozdzielnic, ich budowa i ważniejsze wymagania   
7.2.    Układy głównych stacj i transformatorowo-rozdzielczych   
7.3.    Układy szyn zbiorczych rozdzielnic SN   
7.4.    Budowa i zasady doboru szyn zbiorczych   
7.5.    Prefabrykowane pola rozdzielcze w wykonaniu górniczym   
7.5.1.    Pola (rozdzielnice) przeznaczone do pomieszczeń bezpiecznych pod względem wybuchowym   
7.5.2.    Rozdzielnice ognioszczelne   

8.    KOPALNIANE PRZEWOŹNE STACJE TRANSFORMATOROWE   
8.1.    Przeznaczenie i rodzaje przewoźnych stacji transformatorowych   
8.2.    Przewoźne stacje transformatorowe w wykonaniu ognioszczelnym   
8.3.    Przewoźne stacje transformatorowe przeznaczone do pomieszczeń bezpiecznych pod względem wybuchowym   
8.4.    Dobór mocy znamionowej transformatorów oddziałowych   

9.    ROZRUSZNIKI KOPALNIANE I ZESPOŁY MANEWROWE   
9.1.    Charakterystyka i wymagania stawiane wyposażeniu elektrycznemu maszyn górniczych   
9.2.    Zasady i sposoby instalowania i przemieszczania aparatury stanowiącej wyposażenie elektryczne maszyn górniczych   
9.3.    Łączniki manewrowe   
9.4.    Wieloodpływowe zespoły manewrowe   
9.5.    Kopalniane zespoły transformatorowe   
BIBLIOGRAFIA

 

Zobacz również:

Lista wyższych uczelni w Polsce wg typu - publiczne uczelnie akademickie

Lista zawiera wykaz wyższych uczelnie publicznych, które nadzorowane są przez Ministra ds. szkolnictwa wyższego, uporządkowane wg typu uczelni. Uniwersytety: Uniwersytet Warszawski Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Gdański Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet ...

Najbardziej poszukiwany pracownik w 2014 roku

Najbardziej poszukiwany pracownik w 2014 roku Praca jest podstawą życia każdego człowieka. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na sukces i chcesz rozwijać swoją karierę, musisz przebyć długą drogę, która ...

Skończyły się słoiki? Jak zdobyć jedzenie szybko i tanio?

W życiu każdego studenta przychodzi taki dzień, w którym koszmar staje się rzeczywistością. Do tej pory słoiki wypełnione domowym jedzeniem zaczynają świecić pustkami. I choć może zostały jeszcze resztki maminych ...

Superkomputer Zeus znowu najlepszy w Polsce

Superkomputer „Zeus” z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH po raz kolejny okazał się najlepszy w Polsce. Zajął 176. miejsce w rankingu TOP 500 najpotężniejszych komputerów na świecie. Na 277. miejscu ...